opc_loader
Print deze pagina:

Artikel 1: Algemeen
1.1 De hieronder vermelde voorwaarden betreffen elke verkoop door de bvba BreatHing, met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Guvelingen 61, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0862.711.862 – hierna genoemd de verkoper – en iedere klant die een artikel bestelt/koopt – hierna genoemd de koper.

1.2 Elke bestelling of order bij de verkoper geplaatst houdt de volledige aanvaarding in van deze algemene verkoopsvoorwaarden en, indien van toepassing, de bijzondere voorwaarden die in de offerte worden vermeld.

1.3 Andersluidende of tegenstrijdige voorwaarden vermeldt in de orderbriefjes, briefwisseling of andere documenten van de koper zijn slechts van toepassing op de overeenkomst, indien deze bepalingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door de verkoper, met uitsluiting van elke vorm van stilzwijgende aanvaarding.


Artikel 2: Bestellen en tot stand komen overeenkomst
2.1 Bestellingen kunnen op volgende manieren worden geplaatst: via de webshop, telefonisch of via e-mail. Eventuele bevestigingen worden per e-mail verzonden. Het minimumbedrag van een order is EUR 20,00.

2.2 Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd, dan onder de voorwaarden in artikel 8 vermeld.

2.3 De verkoper behoudt zich het recht voor een bestelling onder één van de hierna vermelde voorwaarden te weigeren:
- indien onjuiste gegevens worden doorgegeven
- voorgaande openstaande facturen onbetaald zijn gebleven binnen de afgesproken betalingstermijn
- indien de verkoper uit de gegevens waarover hij beschikt meent dat het financiële risico te groot is

2.4 Indien de koper uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord gaat met levering onder rembours met meerkost of vooruitbetaling, heeft de verkoper niet het recht de bestelling te weigeren op grond van artikel 2.3, tweede en derde streepje.

In het overige geval kan aan de aanvaarding van een order/bestelling extra voorwaarden worden verbonden, die voorafgaandelijk zullen worden overgemaakt voor aanvaarding aan de koper.

2.5 In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van poging tot oplichting zal de verkoper onverwijld aangifte doen bij de politie.

2.6 De overeenkomst komt tot stand indien de verkoper de bestelling heeft aanvaard. De verkoper zal niet altijd een opdrachtbevestiging versturen.

2.7 De koper dient voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en zijn gegevens te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van verpakken en verzenden kunnen na de bestelling geen wijzigingen meer doorgevoerd worden. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens zullen worden doorberekend aan de koper.


Artikel 3: Prijzen & aanbiedingen
3.1 Prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW.

3.2 Aanbiedingen zijn geldig tot de in de aanbieding vermelde datum of zolang de voorraad strekt. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 4 weken, tenzij een andere termijn in de offerte vermeld staat.

3.3 De verkoper kan op ieder moment zonder voorafgaande mededeling zijn prijzen aanpassen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten overeenkomsten. Prijzen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgbestellingen.


Artikel 4: Levering
4.1 Leveringen vinden in normale omstandigheden plaats binnen de 2 werkdagen. De levertijd geldt als indicatie en niet als bindende termijn.

4.2 De verkoper is verplicht deze levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. De verkoper kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Evenmin kan de koper in dat geval enige schadevergoeding vorderen. In dergelijke gevallen heeft de verkoper het recht om in overleg met de koper de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.

4.3 De verkoper heeft geen invloed op vertragingen die door de transporteur veroorzaakt worden en kan hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

4.4 Indien het bestelde artikel niet voorradig is, zal de verkoper de koper hiervan op de hoogte stellen.

4.5 Indien levering niet plaatsvindt binnen een termijn van 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen, is de koper daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij reeds betaald heeft, terug te vorderen. Reeds betaalde bedragen zullen in dit geval binnen 30 dagen gecrediteerd worden.

4.6 Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt is, de verkoper gerechtigd de werkelijke transportkosten integraal op de koper te verhalen.


Artikel 5: Transport en risico
5.1 De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan de verkoper is verstrekt, door de verkoper bepaald. Eventuele specifieke wensen van de koper inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

5.2 De koper dient bij aflevering van het pakket de vrachtbrief van de transporteur te ondertekenen voor het in ontvangst nemen van het pakket.

5.3 De koper dient na aflevering de inhoud van het pakket te controleren. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, dient de koper zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zeven 7 werkdagen na ontvangst contact op te nemen met +32(0)475 30 96 46 of per email info@geurwinkel.com. Na deze termijn kunnen geen klachten meer worden aanvaard.

5.4 Alle zendingen worden door de verkoper verhoogd aansprakelijk verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een zending naar de koper wordt daarom door de verkoper gedragen. Nadat de artikelen door de koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.


Artikel 6: Betaling
6.1 De betalingsmogelijkheden zijn:
  Via bankoverschrijving, iDeal, Bancontact, Sofort banking
  Contant bij afhaling
  Paypal


6.2 Betalingen via bankoverschrijving dienen te geschieden binnen de 5 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen, in de valuta waarin is gefactureerd door middel van storting of overmaking op een door ons aangewezen bankrekening.

6.3 De verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om van de door koper gekozen wijze van betaling af te wijken en aanvullende voorwaarden te stellen.

6.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper vanaf de vervaldag een verwijlrente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd.

Bij niet tijdige betaling na aanmaning door de verkoper wordt het factuurbedrag vermeerderd met 10% met een minimum van €25 als forfaitair en niet reduceerbaar schadebeding.

6.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt de verkoper het recht om kortingen of eventuele prijsafspraken te laten vervallen.

6.6 Indien koper met enige betaling in gebreke is, is de verkoper gerechtigd eventuele verdere overeenkomsten op te schorten.


Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van de verkoper, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico ter zake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van de levering.


Artikel 8: Annulatie
8.1 Eenzijdige verbreking of annulatie van de order kan enkel worden aanvaard onder de hiernavermelde voorwaarden:
- vanaf de levering van de goederen is annulatie onder geen enkel beding nog mogelijk
- dient steeds schriftelijk en telefonisch te gebeuren


8.2 De hiernavolgende schadevergoedingen zullen in dat geval onverkort gelden:
- indien de koper een order annuleert of de overeenkomst verbreekt binnen de 6u na de bestelling, zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van €25% van het factuurbedrag;
- indien de koper een order annuleert meer dan 6 uur na de bestelling zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van €50% van het factuurbedrag;


Artikel 9: Garantie
9.1 De verkoper garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

9.2 Voor alle geleverde zaken geldt dat de verkoper de garanties van producenten doorleveren aan de koper. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Door de verkoper wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade die is ontstaan als direct of indirect gevolg van het gebruik of functioneren van het geleverde.

9.3 De verkoper is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de verkoper. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

9.4 Indien de verkoper, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9.5 In het geval de koper via de verkoper een overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

9.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
• indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de verkoper of de fabrikant zijn verricht;
• indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
• indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
• indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

9.7 De koper is gehouden de verkoper te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen de verkoper mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.

9.8 De koper is verplicht het product aan de verkoper te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht de verkoper zich tot het leveren van een gelijkwaardig product tenzij anders overeengekomen.

9.9 De garantie vervalt indien de koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting.


Artikel 10: Retournering
10.1 De aanvraag tot retour dient binnen veertien dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk bij de verkoper te zijn ingediend.

10.2 Na toekenning van een retournummer dient de koper binnen veertien dagen de bestelling te retourneren. Een retourzending dient altijd aangetekend, voldoende gefrankeerd en deugdelijk verstuurd te worden. Kosten voor verzending zijn voor rekening van de koper. 

10.3 Artikelen dienen ongebruikt, compleet, onbeschadigd en in originele verpakking te zijn. Uitgesloten van retournering zijn in opdracht van de koper vervaardigde artikelen. Verpakkingen

met een verzegelring (etherische oliën etc.) waarvan de ring verbroken is, worden niet in retour genomen en dit om hygiënische redenen.

10.4 Indien blijkt dat de verkoper het verkeerde heeft geleverd zijn kosten van retournering, en opnieuw leveren voor rekening van de verkoper. De verkoper zal dan ook zelf de retournering organiseren.

10.5 De verkoper verbindt zich er toe het totale orderbedrag inclusief de initiële verzendkost terug te betalen binnen de veertien dagen na aanvraag van de retourprocedure, mits
de bestelling reeds in goede orde retour ontvangen is.

 

Artikel 11: Klachten

11.1  De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

11.2  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd.

 

11.3  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

11.4  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

11.5  Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 

11.6  Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 

11.7  Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.Artikel 12: Privacy
12.1 De verkoper hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. Hierbij wordt strikt alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens gevolgd.

12.2 De verkoper gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling en, mits de koper hiervoor toestemming heeft verleend, voor marketingdoeleinden.

12.3 Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door de verkoper niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.

12.4 Bedrijfsgegevens of persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd.


Artikel 13: Geschillen
13.1 Op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

13.2 In voorkomend geval zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Limburg.